Associació jubilats
d'ajuda al menor

Els nostres Estatus

CAPÍTOL I.  DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS

Article 1r. Denominació

Es constitueix l’associació denominada AJUDA’M en hàbits i costums saludables (Associació Jubilats D’ Ajuda al Menor ) la qual s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació,  i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució, no té ànim de lucre i amb una durada indefinida.

Article 2n. Personalitat jurídica

L’Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar, i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa.

Article 3r. Domicili i àmbit d’actuació

Article 4t. Fins

Constitueixen els fins de l’Associació:

Article 5é. Activitats

Pel compliment dels fins enumerats en l’article anterior, es realitzen , tres dies a la setmana, activitats acollint l’alumnat en horari de 17 a 19 hores, per tal de:

a.- Practicar les normes bàsiques de convivència, respecte i tolerància.

b.- Aplicar les normes d’higiene i cura personal en totes les activitats.

c.- Desenvolupar hàbits d’ordre, reciclatge i reutilització.

d.- Seguir les pautes i indicacions que ens suggereixen dels Serveis Socials.

e.- Treballar tallers de:

f.- Projecció de documentals, sèries etc. Amb xerrades i activitats posteriors

Cada sessió, consta de forma molt genèrica, dels següents quatre blocs:

a) Entrada, inici de la sessió. Normes d’urbanitat i bones costums. Organització del grup en funció de la tasca a realizar. Seguir pautes….

b) Esbarjo, rutines de asseo i ordre. i descans. Berenar.

c) Seguir les tasques en funció dels grups. Aquest segon bloc es procurarà que siguen menys intenses i més recreatives (jocs de taula, projecció de pel·licules, activitats plàstiques, iniciació a programes informàtics: Word, Excel, etc.

d) Arreplega de materials, neteja i ordre dels espais. Normes de reciclatge, reutilització… Valors mediambientals segons especificat en l’apartat d’activitats. Acomiadament.

Totes les activitats es duran a cap, mitjançant el compliment de la legalitat vigent reguladora de cadascuna d’elles

CAPÍTOL II. PERSONES ASSOCIADES

Article 6é. Capacitat

Podran formar part de l’Associació, mestres jubilats  i com a col·laboradors, totes les persones físiques que siguen majors d’edat, i que, lliurement i voluntàriament, tinguen interés en el desenvolupament dels fins de l’Associació, els quals hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l’òrgan de representació, i aquest resoldrà en la primera reunió que celebre; si la persona sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els Estatuts, l’òrgan de representació no li podrà denegar l’admissió.    

La condició d’associat/ada és intransmissible.

Article 7é. Drets de les persones associades

Els drets que corresponen a les persones associades són els següents:

 1. A participar en les activitats de l’Associació i en els òrgans de govern i representació; a exercir el dret de vot, així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts. Per a poder ser membre dels òrgans de representació cal estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent.
 2. A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.
 3. A ser oïda amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra aquest i a ser informat dels fets que donen lloc a tals mesures, i haurà de ser motivat l’acord que, si fa al cas, impose la sanció.
 4. A impugnar els acords dels òrgans de l’Associació, que estime contraris a la Llei o als Estatuts.
 5. A conéixer els Estatuts i els reglaments i normes de funcionament, aprovats pels òrgans de l’Associació. Així mateix, tindran dret a què se’ls facilite còpia dels Estatuts vigents i del Reglament de Règim Intern de l’Associació, si n’hi ha.
 6. A consultar els llibres de l’Associació.

Article 8é. Deures de les persones associades

Els deures de les persones associades són:

 1. Compartir les finalitats de l’Associació i col·laborar per a la consecució d’aquestes.
 2. Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb els Estatuts, puguen correspondre a cada persona associada.
 3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’Associació.
 4. Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.

Article 9é. Causes de baixa

Són causa de baixa en l’Associació:

 1. La mateixa voluntat de la persona interessada, comunicada per escrit als òrgans de representació. Podrà percebre la participació patrimonial inicial i altres aportacions econòmiques realitzades, sense incloure les quotes de pertinença a l’associació i sempre que la reducció patrimonial no implique perjudicis a tercers.
 2. No satisfer les quotes fixades.

Article 10é. Règim sancionador

La separació de l’Associació de les persones associades, per motiu de sanció, tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent a aquesta. I es presumirà que hi ha aquest tipus d’actes quan:

 1. Deliberadament, la persona associada impedisca o pose obstacles al compliment dels fins socials.
 2. Intencionadament, entrebanque el funcionament dels òrgans de govern i representació de l’Associació.

En qualsevol cas, per a la imposició de la sanció de separació, per part de l’òrgan de govern, hi caldrà la tramitació d’un expedient disciplinari instruït per òrgan diferent del competent per a resoldre’l i que garantisca els drets de les persones associades, a les quals s’instrueix el procediment, a ser informades de l’acusació i a formular al·legacions davant d’aquesta; com també la notificació de l’Assemblea General. La decisió sancionadora serà motivada. El termini de prescripció de les infraccions i sancions serà de 3 anys.

CAPÍTOL III. L’ÒRGAN DE GOVERN

Article 11. L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, integrat per totes les persones associades per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, inclús els absents, els dissidents i els qui encara estant presents s’hagen abstingut de votar.

Article 12. Reunions de l’Assemblea

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any, en el tercer trimestre.

L’Assemblea General es reunirà, amb caràcter extraordinari, sempre que calga, a requeriment d’un nombre de persones associades que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

Article 13. Convocatòria de les assemblees

Les convocatòries de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran en els llocs de costum, amb quinze dies d’antelació com a mínim. Sempre que siga possible, es convocarà individualment tots els membres. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, com també l’orde del dia.

A l’inici de les reunions de l’Assemblea General, seran designats el/la president/a i el/la secretari/ària d’aquesta.

El/la secretari/ària redactarà l’acta de cada reunió, que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la reunió anterior, per tal que s’aprova o no.

Article 14. Competències i validesa dels acords

L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria, amb l’assistència d’un mínim d’un terç de les persones associades, presents o representades, i en segona convocatòria, siga quin siga el nombre d’aquestes, s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.

En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.

Són competència de l’Assemblea General:

 1. Controlar l’activitat de l’òrgan de representació i aprovar-ne la gestió.
 2. Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com la memòria anual d’activitats.
 3. Establir les línies generals d’actuació, que permeten a l’Associació complir amb els seus fins.
 4. Disposar de totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l’Associació.
 5. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
 6. Elegir i separar els membres de l’òrgan de representació.
 7. Adoptar els acords referents a:

Els acords seran presos per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen els negatius. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, que

resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat, els acords relatius a dissolució de l’Associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l’òrgan de representació, sempre que s’haja convocat específicament amb tal objecte l’assemblea corresponent.

CAPÍTOL IV. L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Article 15. Composició de l’òrgan de representació

L’Associació la regirà, administrarà i representarà l’òrgan de representació denominat JUNTA DE GOVERN formada per el/la president/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i cinc vocals.

L’elecció dels membres de l’òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l’Assemblea General. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se, i caldrà:  estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establertes en la legislació vigent. Resultaran  elegits per als càrrecs de president/a, secretari/ària, tresorer/a i vocals, els candidats que hagen obtingut un nombre més gran de vots i per aquest orde.

Els càrrecs de president/a, secretari/ària i tresorer/a, han de recaure en persones diferents.

L’exercici dels càrrecs serà gratuït.

Article 16. Durada del mandat en l’òrgan de representació

Els membres de l’òrgan de representació exerciran el càrrec durant un període d´UN ANY, i podran ser reelegits indefinidament.

El cessament en el càrrec, abans d’extingir-se el termini reglamentari, podrà ser per:

 1. Dimissió voluntària, presentada mitjançant un escrit en què es raonen els motius.
 2. Malaltia que incapacite per a l’exercici del càrrec.
 3. Causar baixa com a membre de l’Associació.
 4. Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

 Les vacants que es produïsquen en l’òrgan de representació es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, l’òrgan de representació podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l’Associació per al càrrec vacant.

Article 17. Competències de l’òrgan de representació

L’òrgan de representació posseeix les facultats següents:

 1. Ostentar i exercitar la representació de l’Associació i dur a terme la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconega la Llei; complir amb les decisions preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General establisca.
 2. Prendre els acords que calguen per a la compareixença, davant dels organismes públics, per a l’exercici de qualsevol classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents.
 3. Resoldre sobre l’admissió de nous associats/ades, i portar la relació actualitzada de tots els associats.
 4. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hagen de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que els acords que s’hi adopten es complixquen.
 6. Comunicar al Registre d’Associacions la modificació dels Estatuts, acordada per l’Assemblea General, en el termini d’un mes.
 7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 8. Portar una comptabilitat, d’acord amb les normes específiques que permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.
 9. Efectuar l’inventari dels béns de l’Associació.
 10. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 11. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents Estatuts i donar compte d’això en la primera Assemblea General subsegüent.
 12. Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d’una manera especifica en aquests Estatuts a l’Assemblea General.

Article 18. Reunions de l’òrgan de representació

L’òrgan de representació, convocat prèviament per/per la president/a o per la persona que el/la substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos. I es reunirà, en sessió extraordinària, si ho sol·licita un terç dels seus components.

L’òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i amb un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de l’òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, encara que podran excusar la seua assistència per causes justificades. En tot cas, hi caldrà l’assistència del/de la president/a i del/de la secretari/ària, o de les persones que els substituïsquen.

En l’òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots de les persones assistents. En cas d’empat, el vot del/de la president/a serà de qualitat.

Els acords de l’òrgan de representació es faran constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió d’aquest es llegirà l’acta de la sessió anterior, perquè s’aprove o es rectifique.

Article 19. El/la president/a

El/la president/a de l’Associació serà president/a de l’òrgan de representació.

Són pròpies del/de la president/a les funcions següents:

 1. Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de l’òrgan de representació.
 2. La presidència i la direcció dels debats dels òrgans de govern i de representació.
 3. Signar les convocatòries les reunions de l’Assemblea General i de l’òrgan de representació.
 4. Visar les actes i els certificats confeccionats per/per la secretari/ària de l’Associació.
 5. La resta d’atribucions pròpies del càrrec i les que li delegue l’Assemblea General o l’òrgan de representació.

Al/ a la president/a el/la substituirà, en cas d’absència o malaltia, el/la vicepresident/a o el vocal de l’òrgan de representació.

Article 20. El/la tresorer/a

El/la tresorer/a tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, i el balanç i liquidació de comptes, per tal de sotmetre’ls a l’òrgan de representació, conforme es determina en l’article 17 d’aquests Estatuts. Signarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l’òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament per/per la president/a.

Article 21. El/la secretari/ària

El/la secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’Associació; redactar i signar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació; redactar i autoritzar els certificats que cal de lliurar, com també tindre actualitzada la relació de les persones associades.

CAPÍTOL V. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 22. Patrimoni inicial i recursos econòmics

El patrimoni inicial d’aquesta Associació està valorat en 700 euros.

El pressupost anual serà aprovat cada any en l’Assemblea General Ordinària.

Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran:

 1. De les quotes que fixe l’Assemblea General als seus membres.
 2. De les subvencions oficials o particulars.
 3. De donacions, herències o/i llegats.
 4. De les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que puguen obtindre.

Article 23. Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts, derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l’Associació, sense que càpia en cap cas el seu repartiment entre les persones associades; ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells, amb anàloga relació d’afectivitat; ni entre els seus parents; ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

Article 24. Quotes

Tots els membres de l’Associació tenen obligació de sostindre econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General, a proposta de l’òrgan de representació.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals i quotes extraordinàries.

L’exercici econòmic quedarà tancat el 31 de desembre de cada any

Article 25. Disposició de fons

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi, obertes en establiments de crèdit, hi ha de figurar la signatura del/de la president/a, del/de la tresorer/a i del/de la secretari/ària.

Per tal de disposar de fons hi caldran dues firmes, de les quals una serà, necessàriament, la del/de la tresorer/a o bé la del/de la president/a.

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 26é Causes de dissolució i lliurament del romanent

L’Associació es dissoldrà:

 1. Si així ho acorda l’Assemblea General, convocada expressament per a aquest fi i amb el vot favorable de més de la meitat de les persones presents o representades.
 2. Per les causes determinades en l’article 39, del Codi Civil.
 3. Per sentència judicial ferma.
 4. Per baixa de les persones associades, de manera que queden reduïdes a menys de tres.

Article 27. Liquidació

La dissolució de l’Associació obri el període de liquidació, fins al final del qual l’entitat conservarà la seua entitat jurídica.

Els membres de l’òrgan de representació, en el moment de la dissolució es converteixen en liquidadors, llevat que l’Assemblea General en designe altres, o bé els qui el jutge, si fa al cas, ho acorde en la seua resolució judicial.

Correspon als liquidadors:

 1. Vetlar per la integritat del patrimoni de l’Associació i dur els seus comptes.
 2. Concloure les operacions pendents i efectuar les noves, que hi calguen per a la liquidació.
 3. Cobrar els crèdits de l’associació.
 4. Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
 5. Aplicar els béns sobrants de l’Associació als fins previstos pels Estatuts, llevat de les aportacions condicionals.
 6. Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments al registre corresponent.

En cas d’insolvència de l’Associació, l’òrgan de representació o, si fa al cas,  els liquidadors, han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant del/de la jutge/essa competent.

El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà  a qualsevol associació  pública o privada sense ànim de lucre amb finalitats semblants a la nostra.

Les persones associades no responen personalment dels deutes de l’Associació.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obren en nom i representació de l’Associació, respondran davant d’aquesta; davant dels associats i davant de tercers, pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culpables o negligents.

CAPÍTOL VII. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Article 28. Resolució extrajudicial de conflictes

Les qüestions litigioses, que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desplegades o de les decisions adoptades en el si de l’Associació, es resoldran mitjançant arbitratge, a través d’un procediment ajustat a allò que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts o voluntàriament per mediació, d’acord amb el que establix la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.

Nota (1) “Màxim 5 anys, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 14/2008.

Nota (2) D’acord amb el que disposa l’article 13 de la Llei 14/2008, els Estatuts han d’estar signats per qui indiquen els mateixos Estatuts o, si no n’hi ha, per totes les persones associades fundadores o bé, per qui ostente la presidència o la secretaria de l’Associació”.